Amitabha sutra


Sentences 51-60

51. tasya khalu punah wariputra tatha-gatasya...

52. tena karanena sah tatha-gatah amitayus nama ucyate

53. tasya ca wariputra tatha-gatasya dawa kalpah...

54. tat-kim manyase wariputra...

55. tasya khalu punah wariputra tatha-gatasya...

56. tena karanena sah tatha-gatah amitabhah nama ucyate

57. tasya ca wariputra tatha-gatasya

58. evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih

59. punar-aparam wariputra ye amitayusah tatha-gatasya

60. tatra khalu punah wariputra buddha-ksetre


Go back