34. interrogative pronoun "what" (kim, n.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. kim ke kani
Acc. kim ke kani
Ins. kena kabhyam kaih
Dat. kasmai kabhyam kebhyah
Abl. kasmat kabhyam kebhyah
Gen. kasya kayoh kesam
Loc. kasmin kayoh kesu
Voc. kim ke kani