5. pronoun "she" (sa, f.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. sa te tah
Acc. tam te tah
Ins. taya tabhyam tabhih
Dat. tasyai tabhyam tabhyah
Abl. tasyah tabhyam tabhyah
Gen. tasyah tayoh tasam
Loc. tasyam tayoh tasu
Voc. sa te tah