10. feminine stems ending in -i (paradigm nadi-, river):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. nadi nadyau nadyah
Acc. nadim nadyau nadih
Ins. nadya nadibhyam nadibhih
Dat. nadyai nadibhyam nadibhyah
Abl. nadyah nadibhyam nadibhyah
Gen. nadyah nadyoh nadinam
Loc. nadyam nadyoh nadisu
Voc. nadi nadyau nadyah