9. feminine stems ending in -u (paradigm dhenu-, cow):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. dhenuh dhenu dhenavah
Acc. dhenum dhenu dhenuh
Ins. dhenva dhenubhyam dhenubhih
Dat. dhenave|dhenvai dhenubhyam dhenubhyah
Abl. dhenoh|dhenvah dhenubhyam dhenubhyah
Gen. dhenoh|dhenvah dhenvoh dhenunam
Loc. dhenau|dhenvam dhenvoh dhenusu
Voc. dheno dhenu dhenavah