25. interrogative pronoun "which one" (katarad, n.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. katarat katare katarani
Acc. katarat katare katarani
Ins. katarena katarabhyam kataraih
Dat. katarasmai katarabhyam katarebhyah
Abl. katarasmat katarabhyam katarebhyah
Gen. katarasya katarayoh kataresam
Loc. katarasmin katarayoh kataresu
Voc. katarat katare katarani