37. pronoun "all" (sarvam, n.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. sarvam sarve sarvani
Acc. sarvam sarve sarvani
Ins. sarvena sarvabhyam sarvaih
Dat. sarvasmai sarvabhyam sarvebhyah
Abl. sarvasmat sarvabhyam sarvebhyah
Gen. sarvasya sarvayoh sarvesam
Loc. sarvasmin sarvayoh sarvesu
Voc. sarvam sarve sarvani