8. pronoun "this" (iyam, f.):
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. iyam ime imah
Acc. imam ime imah
Ins. anaya abhyam abhih
Dat. asyai abhyam abhyah
Abl. asyah abhyam abhyah
Gen. asyah anayoh asam
Loc. asyam anayoh asu
Voc. iyam ime imah