2. feminine stems ending in -t, -d, -dh, -bh (paradigm apad-, f., misfortune)
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. apat apadau apadah
Acc. apadam apadau apadah
Ins. apada apadbhyam apadbhih
Dat. apade apadbhyam apadbhyah
Abl. apadah apadbhyam apadbhyah
Gen. apadah apadoh apadam
Loc. apadi apadoh apatsu
Voc. apat apadau apadah