21. stems ending in -an (paradigm rajan-, m., king)
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. raja rajanau rajanah
Acc. rajanam rajanau rajbah
Ins. rajba rajabhyam rajabhih
Dat. rajbe rajabhyam rajabhyah
Abl. rajbah rajabhyam rajabhyah
Gen. rajbah rajboh rajbam
Loc. rajbi rajboh rajasu
Voc. rajan rajanau rajanah