35. word "day" (ahan-, n.)
 
Sg. Du. Pl.
Nom. ahah ahni|ahani ahani
Acc. ahah ahni|ahani ahani
Ins. ahna ahobhyam ahobhih
Dat. ahne ahobhyam ahobhyah
Abl. ahnah ahobhyam ahobhyah
Gen. ahnah ahnoh ahnam
Loc. ahni|hani ahnoh ahassu|ahahsu
Voc. ahah ahni|ahani ahani