9. stems with -dah, -duh, -druh (paradigm goduh-, m., f., milkman, milkmaid)
 
  Sg. Du. Pl.
Nom. godhuk goduhau goduhah
Acc. goduham goduhau goduhah
Ins. goduha godhugbhyam godhugbhih
Dat. goduhe godhugbhyam godhugbhyah
Abl. goduhah godhugbhyam godhugbhyah
Gen. goduhah goduhoh goduham
Loc. goduhi goduhoh godhuksu
Voc. godhuk goduhau goduhah