Sukhavativyuha (Amitabha sutra)

namah sarvajbaya ||

evam maya wrutam |

ekasminsamaye bhagavabwravastyaj viharati sma jetavane 'nathapindadasyarame mahata bhiksusavghena sardhamardhatrayodawabhirbhiksuwatairabhijbanabhijbataih sthavirairmahawravakaih sarvairarhadbhih |

tadyatha sthavirena ca wariputrena mahamaudgalyayena ca mahakawyapena ca mahakapphinena ca mahakatyayanena ca mahakausthilena ca revatena ca wuddhipanthakena ca nandena ca anandena ca rahulena ca gavajpatina ca bharadvajena ca kalodayina ca vakkulena caniruddhena ca |

etaiwcanyaiwca sajbahulairmahawravakaih sajbahulaiwca bodhisattvairmahasattvaih |

tadyatha mabjuwriya ca kumarabhutenajitena ca bodhisattvena gandhahastina ca bodhisattvena nityodyuktena ca bodhisattvenaniksiptadhurena ca bodhisattvena |

etaiwcanyaiwca sajbahulairbodhisattvairmahasattvaih |

wakrena ca devanamindrena brahmana ca sahajpatina |

etaiwcanyaiwca sajbahulairdevaputranayutawatasahasraih |

tatra khalu bhagavanayusmantaj wariputramamantrayati sma |

asti wariputra pawcime digbhaga ito buddhaksetraj kotiwatasahasraj buddhaksetranamatikramya sukhavati nama lokadhatuh |

tatramitayurnama tathagato 'rhansamyaksajbuddha etarhi tisthati dhriyate yapayati dharmaj ca dewayati |

tatkij manyase wariputra kena karanena sa lokadhatuh sukhavatityucyate |

tatra khalu punah wariputra sukhavatyaj lokadhatau nasti sattvanaj kayaduhkhaj na cittaduhkhamapramananyeva sukhakaranani |

tena karanena sa lokadhatuh sukhavatityucyate |

punaraparaj wariputra sukhavati lokadhatuh saptabhirvedikabhih saptabhistalapajktibhih kijkinijalaiwca samalajkrta samantato 'nupariksipta citra darwaniya caturnaj ratnanam |

tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tadbuddhaksetram |

punaraparaj wariputra sukhavatyaj lokadhatau saptaratnamayyah puskarinyah |

tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya lohitamuktasyawmagarbhasya musaragalvasya saptamasya ratnasya |

astavgopetavariparipurnah samatirthakah kakapeyah suvarnavalukasajstrtah |

tasu ca puskarinisu samantaccaturdiwaj catvari sopanani citrani darwaniyani caturnaj ratnanam |

tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya |

tasaj ca puskarininaj samantadratnavrksa jatawcitra darwaniyah saptanaj ratnanam |

tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya lohitamuktasyawmagarbhasya musaragalvasya saptamasya ratnasya |

tasu ca puskarinisu santi padmani jatani nilani nilavarnani nilanirbhasani nila-nidarwanani |

pitani pitavarnani pitanirbhasani pitanidarwanani |

lohitani lohitavarnani lohitanirbhasani lohitanidarwanani |

avadatanyavadatavarnanyavadatanirbhasanyavadatanidarwanani |

citrani citravarnani citranirbhasani citranidarwanani wakatacakrapramanaparinahani |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tadbuddhaksetram |

punaraparaj wariputra tatra buddhaksetre nityapravaditani divyani turyani suvarnavarna ca mahaprthivi ramaniya |

tatra ca buddhaksetre triskrtvo ratrau triskrtvo divasasya puspavarsaj pravarsati divyanaj mandaravapuspanam |

tatra ye sattva upapannasta ekena purobhaktena kotiwatasahasraj buddhanaj vandantyanyajllokadhatungatva |

ekaikaj ca tathagataj kotiwatasahasrabhih puspavrstibhirabhyavakirya punarapi tameva lokadhatumagacchanti divaviharaya |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tadbuddhaksetram |

punaraparaj wariputra tatra buddhaksetre santi hajsah kraubca mayurawca |

te triskrtvo ratrau triskrtvo divasasya sajnipatya sajgitij kurvanti sma svakasvakani ca rutani pravyaharanti |

tesaj pravyaharatamindriyabalabodhyavgawabdo niwcarati |

tatra tesaj manusyanaj taj wabdaj wrutva buddhamanasikara utpadyate dharmamanasikara utpadyate savghamanasikarah utpadyate |

tat kij manyase wariputra tiryagyonigataste sattvah |

na punarevaj drastavyam |

tat kasmaddhetoh |

namapi wariputra tatra buddhaksetre nirayanaj nasti tiryagyoninam yamalokasya nasti |

te punah paksisavghastenamitayusa tathagatena nirmita dharmawabdaj niwcarayanti |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tadbuddhaksetram |

punaraparaj wariputra tatra buddhaksetre tasam ca talapavktinaj tesaj ca kivkinijalanaj vateritanaj valgurmanojbah wabdo niwcarati |

tadyathapi nama wariputra kotiwatasahasravgikasya divyasya turyasya caryaih sajpravaditasya valgurmanojbah wabdo niwcarati evameva wariputra tasaj ca talapavktinaj tesaj ca kivkinijalanaj vateritanaj valgurmanojbah wabdo niwcarati |

tatra tesaj manusyanaj taj wabdaj wrutva buddhanusmrtih kaye sajtisthati dharmanusmrtih kaye sajtisthati savghanusmrtih kaye sajtisthati |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tat buddhaksetram |

tatkij manyase wariputra kena karanena sa tathagato 'mitayurnamocyate |

tasya khalu punah wariputra tathagatasya tesaj ca manusyanamaparimitamayuhpramanam |

tena karanena sa tathagato 'mitayur namocyate |

tasya ca wariputra tathagatasya dawa kalpa anuttaraj sajyaksajboddhimabhisajbuddhasya |

tatkij manyase wariputra kena karanena sa tathagato 'mitabho namocyate |

tasya khalu punah wariputra tathagatasyabhapratihata sarvabuddhaksetresu |

tena karanena sa tathagato 'mitabho namocyate |

tasya ca wariputra tathagatasyaprameyah wravakasavgho yesaj na sukaraj pramanamakhyatuj wuddhanamarhatam |

evajrupaih wariputra buddhaksetragunavyuhaih samalajkrtaj tadbuddhaksetram |

punaraparaj wariputra ye 'mitayusastathagatasya buddhaksetre sattva upapannah wuddha bodhisattva avinivartaniya ekajatipratibaddhastesaj wariputra bodhisattvanaj na sukaraj pramanamakhyatumanyatraprameyasajkhyeya iti sajkhyaj gacchanti |

tatra khalu punah wariputra buddhaksetre sattvaih pranidhanaj kartavyam |

tatkasmaddhetoh |

yatra hi nama tatharupaih sat-purusaih saha samavadhanaj bhavati |

navaramatrakena wariputra kuwalamulenamitayusastathagatasya buddhaksetre sattva upapadyante |

yah kawcicchariputra kulaputro va kuladuhita va tasya bhagavato 'mitayusastathagatasya namadheyaj wrosyati wrutva ca manasikarisyatyekaratraj va dviratraj va triratraj va caturatraj va pabcaratraj va sadratraj va saptaratraj vaviksiptacitto manasikarisyati yada sa kulaputro va kuladuhita va kalaj karisyati tasya kalaj kurvatah so 'mitayustathagatah wravakasavghaparivrto bodhisattvaganapuraskrtah puratah sthasyati so 'viparyastacittah kalaj karisyati ca |

sa kalaj krtva tasyaivamitayusastathagatasya buddhaksetre sukhavatyaj lokadhatavupapatsyate |

tasmattarhi wariputra idamarthavawaj sajpawyamana evaj vadami satkrtya kulaputrena va kuladuhitra va tatra buddhaksetre cittapranidhanaj kartavyam |

tadyathapi nama wariputra ahametarhi taj parikirtayamyevameva wariputra purvasyaj diwyaksobhyo nama tathagato merudhvajo nama tathagato mahamerurnama tathagato meruprabhaso nama tathagato mabjudhvajo nama tathagata evajpramukhah wariputra purvasyaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanaj kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

evaj daksinasyaj diwi candrasuryapradipo nama tathagato yawahprabho nama tathagato maharciskandho nama tathagato merupradipo nama tathagato 'nantaviryo nama tathagata evajpramukhah wariputra daksinasyaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanaj kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

evaj pawcimayaj diwyamitayurnama tathagato 'mitaskandho nama tathagata 'mitadhvajo nama tathagato mahaprabho nama tathagato maharatnaketurnama tathagatah wuddharawmiprabho nama tathagata evajpramukhah wariputra pawcimayaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanaj kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

evamuttarayaj diwi maharciskandho nama tathagato vaiwcanaranirgho nama tathagato dundubhisvaranirghoso nama tathagato duspradharso nama tathagata adityasambhavo nama tathagato jaleniprabho nama tathagatah prabhakaro nama tathagata evajpramukhah wariputrottarayaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanam kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

evamadhastayaj diwi sijho nama tathagato yawo nama tathagato yawahprabhaso nama tathagato dharmo nama tathagato dharmadharo nama tathagato dharmadhvajo nama tathagata evajpramukhah wariputradhastayaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanaj kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

evamuparisthayaj diwi brahmaghoso nama tathagato naksatrarajo nama tathagata indraketudhvajarajo nama tathagato gandhottamo nama tathagato gandhaprabhaso nama tathagato maharciskandho nama tathagatah salendrarajo nama tathagato ratnakusumasajpuspitagatro nama tathagato ratnotpalawrirnama tathagatah sarvarthadarwo nama tathagatah sumerukalpo nama tathagata evajpramukhah wariputroparisthayaj diwi gavganadivalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sajcchadayitva nirvethanaj kurvanti |

pratiyatha yuyamidamacintyagunaparikirtanaj sarvabuddhaparigrahaj nama dharmaparyayam |

tatkij manyase wariputra kena karanenayam dharmaparyayah sarvabuddhaparigraho namocyate |

ye kecicchariputra kulaputra va kuladuhitaro vasya dharmaparyayasya namadheyaj wrosyanti tesaj ca buddhanaj bhagavataj namadheyaj dharayisyanti sarve te buddhaparigrhita bhavisyantyavinivartaniyawca bhavisyantyanuttarayaj samyaksajbodhau |

tasmattarhi wariputra wraddadhadhvam pratiyatha ma kavksayatha mama ca tesam ca buddhanaj bhagavatam |

ye kecicchariputra kulaputra va kuladuhitaro va tasya bhagavato 'mitayusastatha-gatasya buddhaksetre cittapranidhanaj karisyanti krtaj va kurvanti va sarve te 'vinivartaniya bhavisyantyanuttarayaj samyaksambodhau tatra ca buddhaksetra upapatsyantyupapanna vopapadyanti va |

tasmattarhi wariputra wraddhaih kulaputraih kuladuhitrbhiwca tatra buddhaksetre cittapranidhirutpadayitavyah |

tadyathapi nama wariputrahametarhi tesaj buddhanaj bhagavatamevamacintyagunan parikirtayamyevameva wariputra mamapi te buddha bhagavanta evamacintyagunan parikirtayanti |

suduskaraj bhagavata wakyamunina wakyadhirajena krtam |

sahayaj lokadhatavanuttaraj samyaksajbodhimabhisajbuddhya sarvalokavipratyaniyo dharmo dewitah kalpakasaye sattvakasaye drstikasaya ayuskasaye klewakasaye |

tanmamapi wariputra paramaduskaraj yanmaya sahayaj lokadhatavanuttaraj samyaksajbodhimabhisajbuddhasya sarvalokavipratyaniyo dharmo dewitah kalpakasaye sattvakasaye drstikasaya ayuskasaye klewakasaye |

idamavocadbhagavanattamanah |

ayusmabwariputraste ca bhiksavaste ca bodhisattvah sadevamanusasuragandharvawca loko bhagavato bhasitamabhyanandan |

sukhavativyuho nama mahayanasutram ||