prajbaparamitahrdayasutram |

oj namo bhagavatyai aryaprajbaparamitayai |

aryavalokitewvaro bodhisattvo gambhiraj prajbaparamitacaryaj caramano vyavalokayati sma pabcaskandhastajwca svabhavawunyan pawyati sma |

iha wariputra rupaj wunyata wunyataiva rupaj rupanna prthak wunyata wunyataya na prthagrupaj yadrupaj sa wunyata ya wunyata tadrupamevameva vedanasajjbasajskaravijbanam |

iha wariputra sarvadharmah wunyatalaksana anutpanna aniruddha amala avimala anuna
aparipurnah |

tasmacchariputra wunyatayaj na rupaj na vedana na sajjba na sajskara na vijbanaj na caksuhwrotraghranajihvakayamanajsi na rupawabdagandharasasprastavyadharma na caksurdhatur yavanna manovijbanadhaturnavidya navidyaksayo yavanna jaramaranaj na jaramaranaksayo na duhkhasamudayanirodhamarga na jbanaj na praptirnapraptih |

tasmacchariputrapraptitvadbodhisattvasya prajbaparamitamawritya viharatyacittavaranah |
cittavarananastitvadatrasto viparyasatikranto nisthanirvanapraptah |

tryadhvavyavasthitah sarvabuddhah prajbaparamitamawrityanuttaraj samyaksajbodhimabhisambuddhah |

tasmajjbatavyaj prajbaparamitamahamantro mahavidyamantro 'nuttaramantro 'samasamamantrah sarvaduhkhaprawamanah satyamamithyatvat |

prajbaparamitayamukto mantrah |

tadyatha gate gate paragate parasajgate bodhi svaha |

ityaryaprajbaparamitahrdayaj samaptam ||