Site mapAbout usConsultative CommitteeAsk LibrarianContributionCopyrightCitation GuidelineDonationHome        

CatalogAuthor AuthorityGoogle
Search engineFulltextScripturesLanguage LessonsLinks
 


Extra service
Tools
Export
Sống Mỗi Ngày Với Phật Pháp
Author Khenchen Thrangu Rinpoche (著) ; Thành Khang (譯) ; Diễm Quỳnh (譯)
Date2014.02.01
Pages158
PublisherNhà xuất bản Từ điển Bách khoa
LocationHanoi, Vietnam [河內, 越南]
Content type書籍=Book
Language越南文=Vietnamese
Note英文版:Everyday Consciousness and Primordial Awareness
KeywordPhật giáo; Phật pháp; Thiền
AbstractCác chức năng của tâm trí, tri giác và ý thức trong tương quan với giác ngộ Phật pháp vốn là những kiến thức còn khá xa lạ với đông đảo người học. Đại sư Thrangu đã liên kết triết lý và hướng dẫn hành thiền theo một cung cách giản dị để người học có thể hiểu rõ và chiêm nghiệm bằng chính trạng thái và khả năng nhận thức của họ. Chuyển ngữ chính xác các chủ đề tâm lý học Phật giáo là điều cực kỳ quan trọng, bởi một số thuật ngữ triết học phương Tây được sử dụng để diễn dịch tư tưởng của Đức Phật có thể dẫn đến hiểu sai về các thông điệp.

Tuy nhiên, đối với các đạo sư chẳng có vấn đề gì, bởi vì chân lý tối hậu luôn sống động trong tâm thức họ. Kiến thức mà đại sư Thrangu chia sẻ với chúng ta ở đây sẽ giúp hành giả nhận ra những chiều kích mới mẻ trong các trải nghiệm. Thông qua những công đức của chúng sinh được tạo ra mà cuốn sách này đóng góp một phần nhỏ bé, nhiều người có thể hiện thực hóa tính giác bản nguyên của mình và Sống mỗi ngày với Phật pháp.
Table of contentsLời giới thiệu của dịch giả Anh ngữ 5
Lời nói đầu của Đại sư Thrangu 11
I. NHẬN THỨC MỖI NGÀY 17
Chương một: Sáu tập hợp nhận thức (lục thức) 19
Năm nhận thức giác quan (ngũ thức) 23
Ý thức 29
Chương hai: Nhận thức ổn định 39
Tâm phiền não 40
Tàng thức 45
Chương ba: Những sự kiện tâm trí 57
Chương bốn: Thiền định liên quan đến nhận thức 65

II. ĐÁNH THỨC PHẬT TÍNH 77
Chương năm: Năm dạng tính giác bản nguyên 79
Tính giác bản nguyên của pháp giới - Pháp giới trí 83
Tính giác bản nguyên gương - Đại viên kính trí 85
Tính giác bản nguyên bình đẳng - Bình đẳng tính trí 87
Tính giác bản nguyên biết suy xét - Diệu quan sát trí 89
Tính giác bản nguyên thực hiện mọi hành động - Thành sở tác trí 90
Nơi trú ngụ của tỉnh giác bản nguyên 92
Tính giác bản nguyên và tứ pháp thân của Đức Phật 95
Chương sáu: Thiền định để phát triển tính giác bản nguyên 103
Chương bảy: Ngũ bộ Phật gia 107
Các vị Phật và bốn dạng hoạt động khai sáng 111
Ý nghĩa của những biểu tượng cầm tay 114
Trình hiện của các vị Phật trong giai đoạn trung gian của thân trung ấm 117
Sự chuyển hóa năm yếu tố vào các vị Phật nam 127
Chương tám: Thiền định làm cân bằng các yếu tố trong cơ thể 135
Chú giải 140
ISBN8935073098550 (pbk)
Hits32
Created date2023.12.28
Modified date2024.01.01Best viewed with Chrome, Firefox, Safari(Mac) but not supported IE

Notice

You are leaving our website for The full text resources provided by the above database or electronic journals may not be displayed due to the domain restrictions or fee-charging download problems.

Record correction

Please delete and correct directly in the form below, and click "Apply" at the bottom.
(When receiving your information, we will check and correct the mistake as soon as possible.)

Serial No.
689952

Search History (Only show 10 bibliography limited)
Search Criteria Field Codes
Search CriteriaBrowse