Amitabha sutra

Sentences 71-80

71. evam pawcimayam diwi amitayuh nama tatha-gatah...

72. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...

73. evam uttarayam diwi maharciskandhah nama tatha-gatah...

74. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...

75. evam adhastayam diwi sijhah nama tatha-gatah...

76. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...

77. evam uparisthayam diwi brahmaghosah nama tatha-gatah...

78. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...

79. tat-kim manyase wariputra kena karanena...

80. ye kecit wariputra kula-putrah va kula-duhitarah va...


Go back