Amitabha sutra


Sentences 61-70

61. tat kasmat hetoh

62. yatra hi nama tatha-rupaih sat-purusaih saha...

63. na avara-matrakena wariputra kuwala-mulena...

64. yah kaw-cit wariputra kula-putrah va kula-duhita va...

65. sah kalam krtva...

66. tasmat tarhi wariputra idam artha-vawam sajpawyamanah...

67. tad-yatha api nama wariputra aham etarhi tam parikirtayami...

68. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...

69. evam daksinasyam diwi candrasuryapradipah nama tatha-gatah...

70. pratiyatha yuyam idam a-cintya-guna-parikirtanam...


Go back